Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

UPOZORNENIE

 13.03.2022

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO VEĽKOM KRTÍŠI

SO SÍDLOM V MODROM KAMENI

UPOZORNENIE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom  v Modrom Kameni ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi za účelom dôsledného zabezpečenia ochrany pred požiarmi upozorňuje občanov :

           Na základe zákona o ochrane pred požiarmi   fyzická osoba nesmie

         -  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

         -  zakladať  oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

        Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať uložením pokuty až do výšky 331,- eur.

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vás upozorňuje, že  horľavé látky je potrebné pred začatím spaľovania uložiť do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného  priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky a voľnom priestranstve len  po splnení opatrení  uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii.

               Nesplnením týchto podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru túto činnosť zakáže a uloží pokutu až do výšky 16 596 eur. 

Vážení spoluobčania !              

                 Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.               Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >