Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív dokumenty

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností ... za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica 29.04.2020 per rollam
Uznesenie 29.04.2020 per rollam
Civilná ochrana
Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami
Ako postupovať pri vzniku povodne
Ako postupovať pri vzniku požiaru
Ako postupovať pri vzniku víchrice
Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok
Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok
Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok
Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok
Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky a pod.
Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček...)
Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)
Ako postupovať pri ochorení zvierat (Epizoócie)
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
Varovanie obyvateľstva
Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii
Čo si vziať do evakuačnej batožiny
Prostriedky individuálnej ochrany
Ako postupovať pri útoku teroristov
Informácia pre verejnosť
Kontrolná činnosť
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie február - jún 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január - jún 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2019
Rozpočet
Programový rozpočet na rok 2016
Programový rozpočet na rok 2016 príjmová časť
Návrh rozpočtu rok 2017 príjmová časť
Návrh rozpočtu rok 2017 výdavková časť
Návrh rozpočtu rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Záverečný účet 2018
Programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
Návrh rozpočtu rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 príjmová časť
Návrh rozpočtu rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 výdavková časť
Návrh rozpočtu Príjmová časť na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
Návrh rozpočtu Výdavková časť na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
Programový rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
Záverečný účet za rok 2020
Hodnotiacia správa za rok 2020
Dokumenty
VZN, PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb, Správne konanie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materská škola
Správne konanie
Správne konanie
PHSR 2014-2020
VZN Obce Sklabiná č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
VZN 1/2009
VZN 2/2009
VZN 1/2012
VZN 3/2012
VZN 1/2013
VZN 2/2013
VZN 3/2013
VZN 4/2013
VZN 1/2014
VZN o dani z nehnuteľnosti 27.11.2015
Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie
Správne konanie
VZN č. 1/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadenia zriadených Obcou Sklabiná
Správne konanie
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Sklabiná
Správne konanie Baričič Peter
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sklabiná
Dodatok č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Sklabiná
VZN o dani z nehnuteľnosti 2020
VZN Obce Sklabiná č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklabiná
Dodatok č. 1 k VZN Obce Sklabiná č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklabiná
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Sklabinej
Správne konanie - výrub drevín - SÚS-00002/2021 Rimajová Marta
VZN č. 1/2021 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom