Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív zmluvy

Poistné zmluvy
Poistná zmluva materská skola
Poistná zmluva základná skola
Poistná zmluva OcU
Úrazové poistenie UoZ 1325110112
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie
Poistná zmluva č. 22-12111
Poistná zmluva č. 22-12112
Poistná zmluva č. 22-12112
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Poistná zmluva č. 22-12307
Poistná zmluva č. 22-12306
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Poistná zmluva č. 22-12452 Úrazové poistenie žiakov šk.rok 2014/2015
Poistná zmluva č. 22-12451 Úrazové poistenie žiakov šk.rok 2014/2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie číslo 5190016399
Poistná zmluva úrazové poistenie žiakov ZŠ
Poistná zmluva úrazové poistenie žiakov MŠ
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov Materská škola
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov Základná škola
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Dexia banka - Zmluva dodadok č. 1
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Dexia banka - Zmluva o bežnom účte
Dexia banka Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 25/044/10 - Dodatok č. 2
Zmluva Dexia dodatok _20.1.2012. 2.doc
Zmluva o dielo č. O/279/12
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 25/044/10 dodatok č. 3
Zmluva o dielo na vykonanie monitoringu podzemných vôd pri skládke tuhého odpadu
Zmluva o prevádzkovanie stavby Sklabiná - kanalizácia
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zámenná zmluva
Zmluva č. 512200694 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 25/044/10 Dodatok č. 4
Zmluva o termínovanom úvere č. 76/001/13
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Zmluva o dielo
Zmluva o nájme pozemku
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/11/2014
Zmluva č. 514200737 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
Dodatok č. 1k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2013
Zmluva č. 0162-PRB/2014
Zmluva o úvere číslo 600/695/2014
Dodatok k zmluve
Servisná zmluva č. 1/2015 V
Zmluva o dielo č. 12/2015
Zmluva o podnájme Bc. Kurák
Zmluva o podnájme Berac
Zmluva o podnájme Horváth
Zmluva o podnájme Lachká
Zmluva o podnájme Paučo
Zmluva o podnájme PhDr. Havrilová
Zmluva o podnájme Repčoková
Zmluva o podnájme Tóth
Zmluva o podnájme Černák
Zmluva o podnájme Čevajková
Zmluva o podnájme Šoltýs
Zmluva o podnájme Szollošiová
Zmluva o podnájme Drugdová
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Záložná zmluva č. 600/695/2014
Zmluva o vykonaní auditu
Kúpna zmluva nájomný bytový dom 13 BJ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kamerový systém
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)
Úverová zmluva č. 243280-2015
Úverová zmluva č. 243299-2015
Zmluva o zriadení záložného práva
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02813
Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o dielo kamerový systém vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva na dodanie kamerového systému
Zmluva o poskytovaní služieb externý manažment
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva č. 35/11/2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 515010078
Zmluva o nájme nehnuteľností F.A.A.C. s.r.o. Consulting
Dodatok k Zmluve o nájme nehnuteľností F.A.A.C. s.r.o. Consulting
Zmluva o zriadení vecného bremena F.A.A.C.
Číslo zmluvy 515010113 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Kúpna zmluva SRZ MO
Kúpna zmluva ELPO s.r.o.
Kúpna zmluva Nájomný bytový dom 10 BJ
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.1.2016 SRZ
Záložná zmluva č. 0162-PRB/2014/Z Nájomný bytový dom 13 Bj
Zmluva č. SZH1209201525 ENVI-PAK a.s.
Mandátna zmluva verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Zmluva č. 516010277 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Sklabiná
Kúpna zmluva CPB s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb - Projektová dokumentácia Obecné nájomné byty v rozsahu 8b.j.
Úverová zmluva č. 275047-2016
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 275047-2016
Zmluva o dielo č. O/314/2016
Záložná zmluva č. 600/340/2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti F.A.A.C
Zmluva č. 517010754 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2016
Kúpna zmluva predaj pozemkov pod garáže
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 06.03.2017
Zmluva o dielo č. 64/2017 rekonštrukcia cesty
Kúpna zmluva Tibenský František
Úverová zmluva č. 283979-2017
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 283979-2017
Kúpna zmluva Dudáš Peter, Gluchová Nikola, Srniak Michal
Kúpna zmluva Kučera Radovan
Kúpna zmluva Gluchová Nikola
Zmluva o zrušení vecného bremena
Dodatok č. 1 k Zmluve o zrušení vecného bremena
Zmluva o dodávke plynu
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Sklabiná
Zmluva č. 517011215 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 517011216 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o dielo Asfaltec, s.r.o. Obecná cesta pre chodcov Sklabiná
Zmluva č. 517011217 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 517011218 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 517011219 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 517011220 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke plynu Nájomný bytový dom 355 byt B13
Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP 7002391217
Zmluva o dielo 1/2018 Výstavba obecných nájomných bytov 8 b.j.
Záložná zmluva č. 0132-PRB/2016/Z
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130036 Obecná cesta pre chodcov
Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii č. 1/2018
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
Úverová zmluva č. 294467-2018 - "Obecná cesta pre chodcov"
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 294467-2018
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 294467-2018
Kúpna zmluva Kazi Štefan a manž.
Zmluva o zriadení vecného bremena CEZ Z-D-2018-000968-00 medzi Stredoslovenská distribučná a.s. a Obec Sklabiná
Zmluva č. 0143-PRB/2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
Zmluva č. 0144-PRB/2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130036
Mandátna zmluva projektová dokumentácia chodník pre chodcov
Mandátna zmluva č. 296972-2018
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296972-2018
Mandátna zmluva č. 296980-2018
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296980-2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Asfaltec, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Referenčný list na stavbu Obecná cesta pre chodcov Sklabiná
Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy NPE WiFiEU
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Ing. Igor Kokavec - K.ING
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 23.02.2018 ELMOUR
Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a vlastníkmi bytového domu 274
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0143-PRB/2018 zo dňa 13.08.2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0144-PRB/2018 zo dňa 13.08.2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve odpredaj pozemku pre vlastníkov bytového domu 274
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 294467-2018 uzavretej dňa 15.6.2018 SZRB
Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a Jaroslav Roháč a spol.
Zmluva č. 519012247 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva o dodávke plynu ZŠ a MŠ
Zmluva o dodávke plynu OcÚ
Zmluva o dodávke plynu 246
Zmluva o dodávke plynu 18
Zmluva o dielo č. 1/2019 Slovak Telekom a.s. WiFi4EU
Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a Štefan Tóth Sklabiná 226
Záložná zmluva č. 0143-PRB/2018/Z medzi záložca Obec Sklabiná a záložný veriteľ MDV SR Bratislava
Zmluva o dielo výstavba multifunkčného ihriska Obec Sklabiná - Maro s.r.o. Sučany
Záložná zmluva č. 600/174/2018
Záložná zmluva 600/175/2018
Zmluva o dielo č. 1/2020 Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
Zmluva o dielo "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Sklabiná"
Zmluva o poskytovaní služieb č. INDZD122020-0429055001 - Pracovná zdravotná služba
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu Obec Sklabiná a Annamaria n.o.
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MARO s.r.o. výstavba multifunkčného ihriska
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 31.01.2020 JULMEX SK
Zmluva č.123/POD-610/20 - poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Mandátna zmluva Ing. Igor Kokavec - K.ING. a Obec Sklabiná stavebný dozor
Dodatok č. 1 k Zmluvám o dodávke plynu zo dňa 3.10.2019 uzavretá 15.10.2020
Zmluva o výpožičke Štatistický úrad
Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám
Kúpna zmluva Obec Sklabiná predávajúci JUDr. Dušan Kurák, Mgr. Katarína Kuráková a spol. kupujúci
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Sklabiná prenajímateľ Slovak Telekom a.s. nájomca