Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie dobrovoľnej miestnej zbierky

 05.11.2022

 

Vyhlásenie dobrovoľnej miestnej  zbierky

Obec Sklabiná  v súlade § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú miestnu zbierku

na pomoc rodine Oláhovej, ktorej dňa 03.11.2022 tragicky v Nemecku zahynul syn Denis Oláh

Usporiadateľ zbierky: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná č. 211, IČO: 00319554

Účel dobrovoľnej zbierky:  Finančná pomoc rodine Oláhovej s trvalým pobytom Sklabiná  č.  240  na zabezpečenie výdavkov spojených s prevozom zosnulého syna Denisa Oláha na Slovensko

Spôsob konania dobrovoľnej  miestnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Sklabiná :

SK80 0200 0000 0017 1765 6853

                                                               variabilný symbol:  2402022

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 04.11.2022 do 30.11.2022

Vyúčtovanie zbierky jej použitie a kontrola: Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starosta obce na Obecnom zastupiteľstve v Sklabinej, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce www.sklabina.eu. Kontrolu výsledku zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná finančná komisia Obecného zastupiteľstva v Sklabinej.

V Sklabinej, dňa 04.11.2022

                                                                                                             Bc. Marta Kálovcová

                                                                                                                  starostka  obce

Príloha na tlač:  Vyhlásenie dobrovoľnej miestnej  zbierky


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >